Budowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Miejskiej Policji i jednostkach podległych

Kalendarium projektu

Kalendarium Projektu "Budowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Miejskiej Policji i jednostkach podległych"

W zakresie realizacji projektu "Budowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Miejskiej Policji i jednostkach podległych" wykorzystującego środki z unijnych funduszy strukturalnych, wykonano następujące przedsięwzięcia:

 • 05 sierpień 2003 - Komendant Miejski Policji w Słupsku Decyzją nr 36/03 z dnia 5 sierpnia 2003 roku powołał zespół mający za zadanie opracowanie dokumentacji pozwalającej na wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w toku realizacji projektu "Budowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Miejskiej Policji i jednostkach podległych"
 • Sierpień 2003 - uczestniczono w sprawach projektu w konsultacjach i szkoleniach organizowanych przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wykonano niezbędną do projektu dokumentację.
 • Sierpień 2003 - Komendant Miejski Policji w Słupsku zwrócił się z pismem do Prezydenta Miasta Słupska i Starosty Słupskiego, Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin, Prezesa Stowarzyszenia "Bezpieczny Region Słupski" oraz Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z prośbą o poparcie projektu i pomoc w jego realizacji. Uzyskano pełną akceptację w przedmiotowej sprawie a w przypadku Gminy Kobylnica i Miasta Słupska poparcie finansowe.
 • 02 wrzesień 2003 - odbyło się spotkanie zespołu ds. projektu oraz przedstawiciela KWP w Gdańsku z przedstawicielem Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Przedmiotem spotkania była ocena przygotowanej przez zespół dokumentacji dotyczącej projektu. W wyniku dokonanej przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku analizy dokumentacja oceniona została jako kompletna i gotowa do realizacji.
 • 04 wrzesień 2003 - wystąpiono do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku z prośbą o poparcie w realizacji projektu oraz udostępnienie danych pozwalających na zgłoszenie projektu w Internetowej Bazie Projektów ISEKP.
 • 10 wrzesień 2003 - uzyskano akceptację Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku na realizację projektu oraz zgodę na wykonanie przez firmę MARS ze Słupska profesjonalnego projektu technicznego i kosztorysu.
 • Wrzesień 2003 - sporządzono i zgłoszono w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) "Kartę opisu projektu do finansowania z ERDF" - wersję elektroniczną realizowanego projektu poddaną ocenie przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 • 04 październik 2003 - w Głosie Pomorza ukazał się artykuł p.t. "Zaradny jak policjant" promujący realizowany projekt.
 • 08 październik 2003 - projekt został poddany oficjalnej ocenie przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 • 08 październik 2003 - otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Formularz wstępnej oceny karty projektu ISEKP. W wyniku wstępnej oceny formalnej zgłoszonego projektu, opartej na Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (wersja z 06 maja 2003r.) oraz na podstawie aktualnych informacji przekazanych przez MGPiPS, projektowi przyznano najwyższą z możliwych na tym etapie ocen czyli "RANKING 1"
 • Październik 2003 - zgłoszony projekt został oficjalnie zarejestrowany w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej pod numerem ERDF/7276.
 • 23 Listopad 2003 - w Gazecie Policyjnej ukazał się artykuł "Nowe technologie" promujący realizowany projekt na szczeblu ogólnokrajowym.
 • Listopad 2003 - naniesiono w projekcie zgłoszone przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku poprawki i uzupełnienia. Przygotowano niezbędne do projektu załączniki.
 • Luty 2004 - w ramach kolejnych etapów realizacji projektów uruchomiono otrzymany z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku tzw. "Generator Wniosków", w którym sporządzono wersję elektroniczną realizowanego projektu.
 • Marzec 2004 - przygotowano "Standardowy wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego" - alternatywną, ze względu na brak konkretnych informacji ze strony MGPiPS na dzień dzisiejszy, wersję zgłaszanych do konkursu projektów.
 • Kwiecień, maj 2004 - przygotowano i wykonano szereg niezbędnych do projektu załączników oraz zmian i uzupełnień wynikających ze zmian wersji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Uzupełninia ZPORR (UZPORR). Sporządzono Studium Wykonalności do realizowanego projektu.
 • 13 lipiec 2004 r. - złożono do Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Pomorskiego w Gdańsku wniosek aplikacyjny na realizację projektu. Projekt został zarejestrowany pod numerem Z/2.22/I/1.5/002/04.
 • 04 sierpień 2004 r. - po ocenie formalnej wniosku, złożono do Departamentu Programów Regionalnych uzupełnienie wniosku.umerem Z/2.22/I/1.5/002/04.
 • 22 wrzesień 2004 r. - otrzymano z Departamentu Programów Regionalnych w Gdańsku pismo informujące, że złożony przez nas wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną Panelu Ekspertów otrzymując 55 na 68 możliwych punktów i został przekazany pod obrady wyższej instancji oceniającej tj. Pomorskiego Komitetu Sterującego.ełnienie wniosku.umerem Z/2.22/I/1.5/002/04.
 • 23 listopad 2004 r. - w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się spotkanie robocze z udziałem:
  - Marszałka i vice Marszałka Województwa Pomorskiego
  - Prezydenta i vice Prezydentów miasta Słupska
  - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
  - Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku
  - Komendanta Szkoły Policji w Słupsku
  - Przedstawicieli Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego
  - Przedstawicieli prasy i telewizji
  Na spotkaniu omówiono złożony na konkurs przez Komendę Miejską Policji w Słupsku projekt, który otrzymał pozytywną rekomendację.
 • Listopad 2004 r. Projekt " Budowa Infrastruktury teleinformatycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku i w jednostkach podległych", został zatwierdzony przez Zarząd Województwa.
 • Grudzień 2004 r. - maj 2005 r. przygotowanie przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku umowy o dofinansowaniu projektu złożonego przez KMP w Słupsku z funduszy unijnych.
 • 23 maj 2005 r. - w Gdańsku podpisana została Umowa nr Z/2.22/I/1.5/002/04/U/6/05 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.22/I/1.5/002/04 " Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku i w jednostkach podległych" w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Umowę podpisali Cezary Dąbrowski - wojewoda Pomorski oraz inspektor Janusz Bieńkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, a także inspektor Grzegorz Kiedrowski - Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.żonego przez KMP w Słupsku z funduszy unijnych.
 • 26 sierpień 2005 r. - podpisano aneks Nr 1 do Umowy.
 • Sierpień, wrzesień 2005 r. - przygotowywanie i realizacja procedur przetargowych związanych z realizowanym projektem.
 • Październik 2005 r. - Dostawa materiałów związanych z budową sieci okablowania strukturalnego w Posterunkach Policji w Damnicy, Smołdzinie, Dębnicy Kaszubskiej i Kobylnicy.
 • Październik 2005 r. - Dostawa 139 zestawów mebli stanowiących wyposażenie komputerowych stanowisk pracy.
 • Listopad 2005 r. - czerwiec 2006 r. - Szkolenie użytkowników z zakresu obsługi komputerowych stanowisk pracy i wykorzystania ich w pracy policji.
 • Listopad 2005 - luty 2006 r. - Wykonanie okablowania strukturalnego w Posterunkach Policji w Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzinie i Kobylnicy przez pracowników Sekcji Wspomagającej.
 • Listopad 2005 r. - Zakup klimatyzacji wraz z montażem do serwerowni i pomieszczeń w Zespole Informatyki.
 • Styczeń 2006 r. - Dostawa 139 zestawów komputerowych stanowisk pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, serwera sieciowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
 • Luty 2006 r. - Wykonanie łączy TD pomiędzy KMP i KP I w Słupsku. Instalacja serwera wraz z oprogramowaniem. Instalacja komputerowych stanowisk pracy wraz z biurkami. Oprogramowanie urządzeń. Prace wykonane przez pracowników Sekcji Wspomagającej.
 • Luty 2006 r. - Zlecenie Operatorowi Telekomunikacji zestawienia cyfrowych łączy TD do posterunków Policji oraz usługi dostępu do Internetu dla KP w Ustce, Główczycach, Kępicach oraz KP I i KMP w Słupsku.
 • Luty 2006 r. - Dostawa 76 zestawów komputerowych stanowisk pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi.
 • Luty 2006 r. - Dostawa 76 zestawów mebli stanowiących wyposażenie komputerowych stanowisk pracy.
 • Marzec - czerwiec 2006 r. - Instalacja terminali graficznych oraz urządzeń peryferyjnych na stanowiskach pracy wraz z biurkami. Oprogramowanie urządzeń. Prace wykonywane przez pracowników Sekcji Wspomagającej.
 • Lipiec 2006 r. - Planowany termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru.
 • Całkowita wartość projektu 1 747 770,50 PLN