Budowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Miejskiej Policji i jednostkach podległych

"Budowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Miejskiej Policji i jednostkach podległych"

 

 

PROJEKT
Budowa systemu teleinformatycznego
w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku
i w jednostkach podległych.


PREZENTACJA


W dniu 5 sierpnia 2003r. Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. inż. Waldemar Fuchs powołał nieetatowy Zespół w celu przygotowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu komputeryzacji komórek organizacyjnych Policji powiatu słupskiego.
W skład Zespołu weszli:
Przewodniczący:
- nadkom. Jacek Partyka (I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji)
Członkowie:
- kom. Stanisław Bogdanowicz (Naczelnik Sekcji Wspomagającej)
- nadkom. Wojciech Kamiński (Zastępca Naczelnika Sekcji Wspomagającej)
- nadkom. Janusz Dowgiałło (Kierownik Referatu Łączności Sekcji Wspomagającej)
- kom. Krzysztof Wojdygowski (Radca Prawny)

Do zadań Zespołu należy:
Opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Opracowanie karty opisu potencjalnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Przygotowanie i zgromadzenie wszystkich pozostałych dokumentów związanych z projektem.

Wsparcie Projektu przez samorządy lokalne:

W miesiącu sierpniu 2003r. Komendant Miejski Policji w Słupsku zwrócił się pismami do Prezydenta Miasta Słupska, Starosty Słupskiego , Burmistrza Miasta Ustka, Wójta Gminy Ustka, Burmistrza Miasta i Gminy Kępice, Wójta Gminy Kobylnica, Wójta Gminy Damnica, Wójta Gminy Smołdzino, Wójta Gminy Główczyce, Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, Wójta Gminy Potęgowo, Prezesa Stowarzyszenia "Bezpieczny Region Słupski" oraz Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z prośbą o poparcie projektu i pomoc w jego realizacji. W odpowiedzi uzyskano pełną akceptację ww., a także w dwóch przypadkach deklarację pomocy finansowej:
Wójt Gminy Kobylnica zadeklarował pomoc w wysokości:
- 15 tys. zł w roku 2004;
- 15 tys. zł w roku 2005;
- 20 tys. zł w roku 2006;
Prezydent Miasta Słupska zadeklarował pomoc w wysokości:
- 8 tys. zł w roku 2004;
- 8 tys. zł w roku 2005;
- 8 tys. zł w roku 2006.

Ocena Projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

W październiku 2003r. Komendant Miejski Policji w Słupsku otrzymał z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego formularz wstępnej oceny formalnej karty Projektu "Budowa infrastruktury informatycznej w KMP w Słupsku i jednostkach podległych". Projekt uzyskał pozytywne oceny we wszystkich badanych aspektach i ostatecznie nadano mu najwyższy ranking - "1".

Publikacje prasowe

Pierwsza publikacja prasowa dotycząca przygotowywanego Projektu pojawiła się w październiku 2003r. w magazynowym wydaniu "Głosu Pomorza" w artykule zatytułowanym "Zaradny jak policjant". Opisano w nim Projekt oraz zespół odpowiedzialny za jego przygotowanie. Ponownie o Projekcie pisano w listopadzie 2003r. w "Gazecie policyjnej" w artykule "Nowe technologie".

Baza szkoleniowa projektu

W miesiącu sierpniu 2003r. Komendant Miejski Policji w Słupsku zwrócił się do Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z zapytaniem o możliwość przeszkolenia w latach 2004-2006 całego stanu etatowego KMP w Słupsku w zakresie obsługi aplikacji biurowych wchodzących w skład pakietu Microsoft Office, systemu poczty elektronicznej oraz aplikacji i systemów policyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu KSIP. W odpowiedzi otrzymano zapewnienie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, iż istnieje możliwość realizacji przedmiotowych szkoleń przez kadrę dydaktyczną Szkoły Policji w Słupsku.

Propagowanie projektu

W marcu 2004r. Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku z prośbą o udostępnienie kompletu materiałów związanych z przygotowywanym Projektem, w celu opracowania własnego analogicznego projektu. W kwietniu 2004r. z taką samą prośbą zwrócił się Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy. Obu jednostkom przesłano komplet dokumentów Projektu.

Opis, uzasadnienie i cel projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury informatycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku oraz w podległych jej jednostkach.

Przewiduje on:
- budowę lokalnej, bezpiecznej, zgodnej ze standardami XXI wieku sieci okablowania strukturalnego w budynkach zarządzanych przez Komendę Miejską Policji w Słupsku współdziałającą z policyjną, bezpieczną siecią o zasięgu krajowym,
- budowę bezpiecznego systemu transmisji danych /z wykorzystaniem kabla światłowodowego oraz łączy cyfrowych o dużej przepustowości/ pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na terenie powiatu oraz miasta Słupsk,
- budowę i wdrożenie platformy zgodnej ze standardami przyjętymi w Policji dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie zarówno wojewódzkim jak i powiatowym poprzez wyposażenie w komputerowe stanowiska pracy wszystkich funkcjonariuszy zajmujących kierownicze stanowiska oraz podległych im policjantów,
- stworzenie profesjonalnych stanowisk pracy,
- wyposażenie jednostek oraz komórek organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku w stanowiska dostępu do Internetu.

Nowoczesne stanowiska pracy, utworzone zostaną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Pozwolą na:

1. korzystanie przez policjantów z lokalnych i krajowych baz danych istniejących m.in. w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji /KSIP/ np. kartoteki utraconych pojazdów, rzeczy i dokumentów, zbiorów dot. osób poszukiwanych /zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji/.

2. dokonywanie sprawdzeń i rejestracji osób, miejsc, rzeczy i podmiotów gospodarczych zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji. W ramach rejestracji Policja gromadzi informacje o zdarzeniach, osobach, podmiotach miejscach i przedmiotach w tym dziełach sztuki pozostających w zainteresowaniu. Ponadto pobiera, przetwarza i wykorzystuje w celach wykrywczych i identyfikacyjnych informacje, w tym dane o:
- osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego
- nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
- osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość
- osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody w zakresie nie objętym innymi przepisami
- przedsiębiorcach, spółkach handlowych, fundacjach, stowarzyszeniach i innych podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły być wykorzystywane do popełnienia przestępstwa
- przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego i przestępstwach skarbowych, wykroczeniach oraz innych zdarzeniach pozostających w zainteresowaniu policji
- miejscach i przedmiotach związanych ze zdarzeniami, osobami i podmiotami gospodarczymi

3. szybką i sprawną obsługę wszystkich kategorii interesantów, poprzez utworzenie zbiorów wzorów szeregu druków procesowych oraz związanych z administracyjną rolą Policji /np. protokoły przesłuchań, protokoły zatrzymania osoby, notatki urzędowe i służbowe, kwestionariusze, dokumenty dot. wywiadów i asyst/ poprzez:

4. ujednolicenie i usprawnienie procedury postępowania w sprawach o wykroczenia:
- notatki inicjujące postępowanie w sprawach najczęściej występujących wykroczeń / art. 119, 65, 77, 141, 145 Kw, 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości/ co pozwoli już we wstępnych materiałach zawrzeć wyczerpujące informacje na temat przebiegu zdarzenia i możliwości identyfikacji sprawcy;
- bieżące cyfrowe dostosowanie druków procesowych do nowelizacji Kpow i Kpk / wobec ustawicznych zmian procedur.

5. ujednolicenie dokumentacji wykonywanej przez dzielnicowych:wywiady i ustalenia, doręczenia oraz inne czynności realizowane na rzecz sądów, prokuratur, jednostek policji lub innych uprawnionych organów/ w tym asysty komornicze, doprowadzenia itp./

6. wprowadzenie jednolitych wzorów dokumentów dla wszystkich policjantów niesie za sobą następujące korzyści:
- znacząco skróci czas potrzebny do ich sporządzenia,
- podniesie merytoryczną jakość dokumentów,
- ułatwi sprawowanie nadzoru przez przełożonych.

7. stworzenie wewnętrznej komputerowej bazy zbiorów zdjęć sygnalitycznych służącą do okazywania pokrzywdzonym oraz świadkom celem dokonania ewentualnej, szybkiej identyfikacji sprawcy czynu zabronionego.Zbiory takie mogą być utworzone za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Reguluje to Zarządzenie Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji.

8. szybki i sprawny przepływ informacji /w tym graficznych/, pomiędzy jednostkami, komórkami organizacyjnymi, policjantami, w ramach utworzonego systemu poczty elektronicznej. Możliwość ta wykorzystana zostanie w systemie zarządzania w Policji. Poczta elektroniczna pozostaje obecnie jednym ze znaczących sposobów komunikacji. Wypiera ona stopniowo pocztę tradycyjną m.in. z uwagi na błyskawiczny przekaz informacji. Z tego tez względu znajduje ona szerokie zastosowanie również w Policji. Podstawę prawną użytkowania przez policjantów tego systemu przekazu informacji stanowi Zarządzenie Nr 22/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.08.1997r. w sprawie użytkowania w Policji systemu poczty elektronicznej. Na uwagę zasługuje zapis § 3 wspomnianego powyżej przepisu , zgodnie z którym elektroniczna wymiana dokumentów jest równoważna obiegowi dokumentów papierowych i nie wymaga dodatkowego potwierdzania na piśmie. Szersze wprowadzenie tej formy przekazu danych w Policji zasadniczo ułatwi i usprawni pracę wszystkich pionów służbowych.

9. prowadzenia w formie elektronicznej Rejestrów Spraw Dochodzeniowych oraz Rejestrów Spraw o Wykroczenia.
Realizację przez policję zadań w zakresie rejestracji postępowań przygotowawczych zapewnia rejestr śledztw i dochodzeń zwany w skrócie RSD. Rejestr taki jest prowadzony w każdej jednostce Policji. Podstawę prawną do prowadzenia takiej ewidencji zawierają Wytyczne Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie organizacyjnych zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Policję DZ. Urz. KGP z 2001 r. NR 2 poz. 24. Wskazany powyżej rejestr może być prowadzony także w formie elektronicznej co wyraźnie zostało określone w zapisie ustępu 23 Wytycznych. Taka forma gromadzenia informacji pozwala na szybki dostęp do zgromadzonych danych, ich analizę, weryfikację i wyszukiwanie. Realizację przez policję zadań w zakresie rejestracji postępowań w sprawach o wykroczenia zapewnia rejestr spraw o wykroczenia zwany w skrócie RSOW. Rejestr taki jest prowadzony w każdej jednostce Policji. Podstawę prawną do prowadzenia takiej ewidencji zawierają Wytyczne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie obiegu dokumentacji, rejestracji oraz sprawowania nadzoru w sprawach o wykroczenia oraz Decyzja nr 29/03 Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku z dnia 30 maja 2003r. w sprawie powołania zespołu oskarżycieli publicznych, prowadzenia czynności wyjaśniających, rejestrów spraw o wykroczenia oraz korespondencji i obiegu dokumentów postępowań w sprawach o wykroczenia. Wskazany powyżej rejestr może być prowadzony także w formie elektronicznej. Taka forma gromadzenia informacji pozwala analogicznie jak w przypadku RSD na szybki dostęp do zgromadzonych danych, ich analizę, weryfikację i wyszukiwanie.

10. pracę funkcjonariuszy z podstawowymi aplikacjami biurowymi, takimi jak pakiet Microsoft Office. Dostępność sieciowa ww oprogramowania pozwoli na standaryzację wykonywanych dokumentów, ich łatwe konwertowanie i przesyłanie. Ponadto elektroniczne programy biurowe pozwolą na szybki dostęp do najnowszych wzorów druków procesowych i wzorów pism.

11. korzystanie przez policjantów z bazy aktów prawnych. Pozwoli to na szybki dostęp do aktualnej bazy aktów prawnych, komentarzy, orzeczeń sądowych. Stworzony zostanie nowy, odrębny zbiór wszystkich aktów prawnych Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz ważniejszych decyzji, zarządzeń, wytycznych itp. jednostek nadrzędnych. Dostępne one będą na każdym nowoutworzonym stanowisku pracy.

12. przesyłanie obrazu z istniejącego na terenie miasta Słupska systemu monitoringu wizyjnego.

13. gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie informacji statystycznych (sprawozdawczość).

Działalność ustawowa Policji wymaga oprócz realizacji wielu zadań, szybkiego i precyzyjnego obiegu informacji o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach, a także efektywności tych działań. Szybkość zmian sytuacji operacyjnych w poszczególnych działaniach powoduje konieczność stałej wymiany informacji, ich przetwarzania i wydawania wiążących decyzji. Również płaszczyzna w jakiej Policja działa oraz stale zmieniające się prawo stwarza sytuację, w której istnieje ciągła potrzeba dostępu do aktualnej bazy aktów prawych. Możliwość tę ma zapewnić graficzne stanowisko terminalowe, które znajdzie swe miejsce w większości komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Zaletą działania tych stanowisk będzie nie tylko szybkość transferu informacji (bez pośredników) do poszczególnych (bezpośrednich) ogniw czy stanowisk ale oszczędność papieru do kopiarek, maszyn i faksów czy tonerów do kserokopiarek, a przede wszystkim oszczędność czasu i efektywniejsze jego wykorzystanie. Instalacja nowoczesnej sieci informatycznej pozwoli także na podniesienie sprawności i efektywność zarządzania.

Z Zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji wynika, że w ciągu okresów statystycznych jakimi są miesiąc, kwartał, półrocze i rok istnieje konieczność sporządzania przez poszczególne jednostki oraz komórki organizacyjne, wielu zestawień, analiz, grafików, harmonogramów, dyslokacji, planów, sprawozdań oraz ocen np. z działalności służb prewencji istnieje obowiązek przesyłania z Komendy Miejskiej Policji do Komendy Wojewódzkiej Policji ok. 21 sprawozdań z realizacji poszczególnych czynności policyjnych.

Wprowadzenie ujednoliconego systemu obiegu informacji w formie zapisów w zbiorach informatycznych pozwoli na :
- Dużą oszczędność czasu.
Obecnie po pisemnym wykonaniu zestawień z ogniw podległych Komendantowi Miejskiemu Policji przesyła się je /pocztą, faksem, kurierem/ do Sekcji, gdzie po zsumowaniu wyników sporządza się nowe zestawienie z sumą działalności całej jednostki w poszczególnym zakresie danych. Zainstalowanie graficznych stanowisk terminalowych umożliwi szybki przesył danych w formie plików i przy zastosowaniu odpowiedniego programu informatycznego szybkie zsumowanie danych liczbowych np. w programie Excel. Również szybka eliminacja błędów pisarskich /pomyłek/ pozwoli na oszczędność czasu, gdyż wyeliminowane zostaną przypadki tworzenie od nowa danego zestawienia.
- Szybkość przekazywania poleceń i decyzji.
Tradycyjna forma zarządzania, a więc formułowania poleceń pisemnie powoduje sporządzenie odpowiedniego pisma i przesłania go do właściwego ogniwa czy funkcjonariusza poprzez sekretariaty i ich przełożonych. Zastosowanie elektronicznej formy kierowania - przesyłu poleceń spowoduje wyeliminowanie stanowisk pośrednich i poprzez to efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy zatrudnionych w instytucji osób /skierowanie do innych zadań/, a także błyskawiczny obieg poleceń i szybką ich realizację.

Ważnym elementem stanie się wyposażenie policjantów w możliwość stałego nielimitowanego dostępu do Internetu, który powinien być wykorzystywany również jako narzędzie walki z przestępczością. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż ten pożyteczny instrument stanowi między innymi "doskonałą", trudną do kontrolowania płaszczyznę przestępczości skierowanej przeciwko prawom autorskim, pornografii oraz obrotu mieniem pochodzącym z przestępstwa.

Dostęp do Internetu policjantów Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wykorzystany również będzie:
- jako możliwość zdobywania pozapolicyjnej wiedzy niezbędnej w toku prowadzonych spraw,
- w ramach realizacji działań w zakresie szeroko rozumianej prewencji kryminalnej poprzez stworzenie możliwości szybkiego kontaktu ze społeczeństwem,
- w zakresie kontaktów funkcjonariuszy z policjantami innych jednostek, w tym zagranicznych pozwalających na wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że utworzenie w ramach realizacji niniejszego projektu stanowisk odbędzie się bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Wykorzystane zostaną dotychczas użytkowane i wykorzystywane komputerowe jednostki centralne oraz "zwolniona" istniejąca aktualnie w budynkach zlokalizowanych w Słupsku sieć szkieletowa. Niezbędne stanie się jedynie uruchomienie, w porozumieniu z operatorem telefonii, łączy w Komisariatach Policji w Ustce, Główczycach oraz Kępicach.

Realizacja projektu uwzględnia wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych, związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, przewidzianych w ramach realizacji strategii zawartej w Narodowym Planie Rozwoju oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Przewidują one realizację celu jakim jest wsparcie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Możliwość wykorzystania tych funduszy / dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych aż w 75% / w obecnie trudnej sytuacji budżetu państwa, stwarza dla wciąż niedofinansowanej i niedoposażonej Policji polskiej, niepowtarzalną okazję kreowania obrazu instytucji funkcjonującej zgodnie z obowiązującymi standardami XXI wieku, o nowoczesnym stylu zarządzania, obsługującą sprawnie i profesjonalnie interesantów.

Przed szczególna szansą stają przede wszystkim jednostki "małe", zlokalizowane w regionach zależnych od tradycyjnych sektorów gospodarki takich jak rolnictwo o wysokiej stopie bezrobocia, w których "ubogie" samorządy lokalne nie są w stanie dotowaćw znaczny i odczuwalny sposób przedsięwzięć związanych z zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do takich regionów bezsprzecznie zaliczyć należy powiat słupski.

Projekt uwzględnia priorytet programu operacyjnego jakim jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz działanie w kierunku budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

W ramach jego realizacji przewidziano zakup sprzętu, materiałów oraz oprogramowania. Wszystkie prace związane z uruchomieniem i instalacją systemu zostaną wykonane przez pracowników Sekcji Wspomagającej Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Konieczne szkolenia policjantów w zakresie obsługi i użytkowania nowoczesnego systemu nastąpią w uzgodnieniu z Komendantem Szkoły Policji w Słupsku z wykorzystaniem potencjału lokalowego i dydaktycznego podległej mu placówki oraz specjalistów z zakresu informatyki zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku.

Pliki do pobrania